Masum with dark hair white shirt and jacket

Muntasir Masum, Ph.D.